ZŠ Kulíškova 8

Bratislava

Aktuálne informácie

                                                                                                                                                                          

                                                                 Zdravie na tanieri

                                                                        Projekt MŠVVŠ SR 

 

 

                                                                          P o ď a k o v a n i e 

cid:image027.png@01D30BA7.8D7FC000                 Ďakujeme Nadácii Poštovej banky za financovanie projektu

                                        MOBILNÉ ZÁHRADKY

 

 

"Naučme sa o vode viac".

ZŠ Kulíškova Bratislava realizuje v školskom roku 2018/19 projekt "Naučme sa o vode viac". Projekt je realizovaný s finančnou podporou Nadácie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.

Ocenenenie v oblasti mediálnej výchovy
pre ZŠ Kulíškova, Bratislava

 Medzinárodné centrum mediálnej gramotnosti IMEC pri Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity s. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlásilo 28.februára 2019 výsledky 3. ročníka súťaže o najlepšie príklady dobrej praxe výučby mediálnej výchovy na základných a stredných školách.

Najnovšie fotogalérie

Festival vody
Mikuláš nosí zdravé sladkosti
Zdravie na tanieri
POHODA 16.11.2019
Záložka spája školy
Logo a slogan o zdravej výžive
KULIŠKÁČIK ČÍTA DEŤOM
KULIŠKÁČIK ČÍTA DEŤOM

Projekt OSN:  Najväčšia vyučovacia hodina sveta

Žiaci Základnej školy Kulíškova v Bratislave svojimi výtvarnými práci a zaujímavými vlastnými textami prispeli do súťaže „Najväčšia vyučovaciahodina sveta“ . Medzinárodný projekt OSN World´s Largest Lesson (Najväčšia vyučovacia hodina sveta) 2018 je určený na rozvoj poznania, pochopenia a podpory trvalo udržateľného rozvoja u detí a študentov základných a stredných škôl za účelom budovania zručností a kompetencií v oblasti globálneho občianstva. OSN v rámci projektu ponúka žiakom vyjadriť sa k 17 cieľom v prospech ochrany planéty Zeme.

"Hovorme o jedle".

Aj v tomto školskom roku sme sa zúčastnili už VI. ročníka súťaže Hovorme o jedle. Dúfame, že sa nám podarí dobre sa umiestniť, podobne ako v minulom roku
.

Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike

UNESCO (z angl. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), v preklade Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru Medzinárodná organizácia, ktorej hlavnou úlohou je rozvíjať medzinárodnú spoluprácu a porozumenie v oblasti výchovy a vzdelávania, spoločenských a prírodných vied, životného prostredia, kultúry, informácií, komunikácie, informatiky a tiež presadzovať úctu k ľudským právam a právnemu poriadku a tým prispievať k upevňovaniu mieru vo svete. 

E-twinning 2017/18 - Znojmo a Bratislava sa navzájom spoznávajú - 2.etapa

Naším projektom by sme chceli utužiť dobré vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi, venovať sa tvorbe trojjazyčných obrázkových slovníkov – témam – pešia turistika, šport, poznaj mesto svojho projektového partnera, zlepšiť počítačovú a prírodovednú gramotnosť prácou s modernými IT nástrojmi a GPS navigáciou. Účelom projektu je tiež zlepšiť prezentačné zručnosti v anglickom jazyku, vzájomne sa zdokonaliť aj v rodnom jazyku nášho projektového partnera

Poďakovanie

         Základná škola ďakuje firme SWISS RE, ktorá nám zakúpila zeleň na zveľadenie školského areálu. Zamestnanci firmy SWISS RE sa osobne podieľali na jej sadení a pomohli nám aj s úpravou terénu. Všetkým zúčastneným ďakujeme.

Vedenie základnej školy, zamestnanci, žiaci.

Upozornenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva - RÚVZ

podávanie pokrmov neznámeho pôvodu počas aktivít typu"Oslava narodenín", "Týždeň zdravia", "Týždeň zdravej výživy", "Poznaj a jedz ovocie a zeleninu" a pod.v preškolských zariadeniach ZŠ a ZŠS.

P O Ď A K O V A N I E

V rámci zamestnaneckého projektu KULIŠKIÁDA, ktorý podala Ing. Oľga Komová (II.B) sme získali 1000€ z Nadačného fondu Telekom a Pontis na zakúpenie športového náradia do školského klubu detí – ringo, indiaca, švihadlá, lopty, fresbee, kin-ball a dvoch lavičiek na tenisový kurt.

Ďakujeme.                                                  Pedagógovia a žiaci školy

P O Ď A K O V A N I E

         Ďakujeme Nadácii Volkswagen Slovakia za podporu zamestnaneckého projektu pána Petra Ondrášeka. Nadácia Volkswagen ho finančne podporila sumou 1 tisíc euro na nákup súprav Unimat, ktoré obsahujú elektrickú pílku, vŕtačku,sústruh a brúsku. Sú určené deťom a sú bezpečné. Tento projekt je zameraný na vzdelávanie v oblasti techniky. Žiaci nadobudnú praktické poznatky z práce s modernými technickými zariadeniami už v takto skorom veku. Rozšíria si svoje možnosti a schopnosti. Prehĺbia si popri tom poznatky napr. z geometrie (návrhy svojich výrobkov), zlepšia svoju zručnosť a predstavivosť. Výsledky práce sú rýchlejšie zaujímavejšie a výsledný efekt prác je lepší ako klasickým spôsobom pílkou. Prostredníctvom zakúpených pomôcok Unimat môžu žiaci už v ZŠ vyrábať rôzne výrobky, suveníry a hračky z dreva.

Pedagógovia a žiaci školy

"Hovorme o jedle".

Naša škola sa v tomto ročníku umiestnila v ZLATOM PÁSME na 18. pozícii.
Spolu bolo prihlásených 228 škôl.

Ako každý rok, aj v tomto roku sme sa zúčastnili už V. ročníka súťaže Hovorme o jedle od 16. októbra do 20.októbra 2017.

P O Ď A K O V A N I E

         Ďakujeme Slovenskej agentúre životného prostredia v Banskej Bystrici za bezplatné poskytnutie 40 ks pracovných listov a metodické príručky "Hodnoty Dunaja" pre primárne vzdelávanie. Materiál bude slúžiť na škole ako pomôcka na predmet regionálna výchova a odučenie prierezovej témy environmentálna výchova. Tiež ďakujeme za materiál o Žitnom ostrove a vzdelávanie hry na environmentálnu výchovu.

ZŠ Kulíškova 8, Bratislava

Blahoželáme

Výtvarná súťaž Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany 2016.
Žiačka Alexandra Liptáková zo VII.A získala 2.miesto v okresnom kole kategórie 2.stupeň ZŠ.

Európsky týždeň športu

V dňoch 10.-17. septembra 2016 žiaci ZŠ Kulíškova v Bratislave podporili iniciatívu Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v Európe – Európsky týždeň športu. V roku 2016 sa uskutočnil druhý ročník tohto projektu, ktorý organizovalo Národné športové centrum v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.

E-twinning 2016/17 - Znojmo a Bratislava sa navzájom spoznávajú

Slovenská aj Česká republika sú od 1. mája 2004 členskými štátmi EÚ. Naše národy však majú skúsenosti zo spolužitia aj z obdobia bývalej ČSSR. Sme si blízki mentalitou, ale aj podobným jazykom. Naša spoločná história siaha hlboko do minulosti a tento projekt má za cieľom vzájomne si vymieňať informácie a realizovať najmä spoločné športovo- kultúrne podujatia, ktoré majú medzi žiakmi aj pedagógmi našich partnerských škôl podporiť priateľské vzťahy.

P O Ď A K O V A N I E

         Základná škola Kulíškova 8, vyslovuje poďakovanie pánovi Petrovi Ondrášekovi, ktorý podporil v Nadácii Volkswagen náš projekt Dopraváčik. Vďaka jeho podpore sme cez zamestnanecké projekty získali 1000,- euro na nákup prenosného dopravného ihriska, značiek, kolobežiek. Ďakujeme Nadácii Volkswagen za schválenie projektu.

Pedagógovia a žiaci školy

V školskom klube detí sa snažíme hravou formou rozvíjať vedomosti o dopravných spôsobilostiach z vyučovacieho procesu s názvom Dopraváčik. Uskutočňujeme komunity, kde sa rozprávame o pravidlách cestnej premávky, premietame vzdelávacie filmy, prezentácie, uskutočňujeme praktické aktivity, vychádzky,učíme sa dopravné značky, prechádzať cez cestu, stretávame sa s dopravnou preventistkou z polície, hráme didaktické hry, overujeme zručnosti formou kvízov, zručnosťami v jazde na kolobežke a bicykli.

Umenie ako liek na detskú dušu

Naša Základná škola Kulíškova Bratislava realizuje v období od 1.6.2016 – 31.10.2016 projekt „Umenie ako liek na detskú dušu“ s finančnou podporou Nadácie VÚB. Projekt je zameraný na zefektívnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšenie kvality života detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, s osobnostnými, emočnými ťažkosťami priamo na základnej škole.

Svetový deň vody.  

Dňa 22. 3. 2016 si deti v našej škole pripomenuli Svetový deň vody, počas ktorého sa zúčastnili na rôznych aktivitách. Deti prišli do školy symbolicky v modrom oblečení. Viac informácii k našim aktivitám si môžete pozrieť vo fotogalérii.

         Ekologický čin školy - Ocenenie pre ZŠ Kulíškova

SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu, FMFI UK Mlynská dolina, 842 48 Bratislava v spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou vyhlásila v marci 2016 súťaž "Ekologický čin školy". Téma súťaže bola "Voda okolo nás". Naša škola sa prihlásila do súťaže so žiackymi prácami a aktivitami, v rámci ktorých rezonovala téma "Voda okolo nás" a žiaci predstavili najmä svoje práce, ktoré robili v rámci "Svetového dňa vody".

         Projekt ProEnviro 2015/16 - Máčik Separáčik

Základná škola Kulíškova Bratislava realizuje v školskom roku 2015/16 projekt zapojený do súťaže ProEnviro 2015/16,
ktorú vyhlásia Slovenská agentúra životného prostredia.

Marec - mesiac knihy.  

Známy pedagóg J. A. Komenský povedal: „Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť, znamená stávať sa hlupákom.“ Už tradične mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i mesiacom knihy. Od rozšírenia internetu je marec aj mesiacom internetu.

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku - školský rok 2015/16

Dňa 8. decembra 2015 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Na súťaži sa zúčastnilo 19 žiakov.

Ocenenie Mgr.M.Bezákovej 
Ocenenie pedagógov 


Čitateľské búdky

Poďakovanie

Tenis od 1.ročníka