ZŠ Kulíškova 8

Bratislava

P O Ď A K O V A N I E

         Ďakujeme Slovenskej agentúre životného prostredia v Banskej Bystrici za bezplatné poskytnutie 40 ks pracovných listov a metodické príručky "Hodnoty Dunaja" pre primárne vzdelávanie. Materiál bude slúžiť na škole ako pomôcka na predmet regionálna výchova a odučenie prierezovej témy environmentálna výchova. Tiež ďakujeme za materiál o Žitnom ostrove a vzdelávanie hry na environmentálnu výchovu.

ZŠ Kulíškova 8, Bratislava

Ocenenie Mgr.M.Bezákovej 
Ocenenie pedagógov 


Čitateľské búdky

Poďakovanie

Tenis od 1.ročníka