ZŠ Kulíškova 8

Bratislava

Projekty, súťaže, aktivity

 

Projekt:   Zdravie na tanieri 2019

Projekt:   E-Twinning 2017/18 - Znojmo a Bratislava sa navzájom spoznávajú - 2.etapa

Projekt:   Technika má budúcnosť

Projekt:   E-Twinning 2016/17 - Znojmo a Bratislava sa navzájom spoznávajú

Projekt:   „Umenie ako liek na detskú dušu“

Súťaž:   Ekologický čin školy - Ocenenie pre ZŠ Kulíškova.

Projekt:   ProEnviro 2015/16 - Máčik Separáčik

Aktivita:  Marec - mesiac knihy 2016

Projekt:   Kuliškiáda

Aktivita:  Svetový deň vody

Súťaž:   Bratislava a ekológia - 6. ročník súťaže vlastnej tvorby bratislavských žiakov

Súťaž:   „Hodina s ekostopou“.

Projekt:   Úspešne plníme aktivity v rámci projektu „IKT – pre a proti“.

Projekt:   Medzinárodný projekt Etwinning 2016

Súťaž vydavateľstva Oxford University Press 2015-16

Žiaci ôsmeho ročníka sa zapojili aj v školskom roku 2015/16 do súťaže vyhlásenej vydavateľstvom Oxford University Press. Téma pre tento školský rok bola: Heroes, Legends, Myths.(v preklade Hrdinovia, legendy, mýty). Najlepšie práce škola odoslala do Oxfordu. 
Viac .. >>

Projekt:   IKT pre a proti - projekt s finančnou podporou Nadácie Orange.

Š kolské kolo olympiády v anglickom jazyku - školský rok 2015/16

Dňa 8. decembra 2015 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Na súťaži sa zúčastnilo 19 žiakov. Všetci žiaci, ktorí sa umiestnili v kategórii 1A 1B na prvom, druhom alebo treťom mieste boli ocenení diplomom a knihou, ktorú prevzali z rúk p. riaditeľky PaedDr. Antonie Snehotovej. Víťazom v kategórii 1A je žiak VI. A Daniel Novák a v kategórii 1B žiak René Ladomirjak. Víťazi školského kola postupujú do obvodného kola, ktoré sa bude konať 13. januára 2016.           Foto z olympiády

Projekt:   Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša
Projekt: "Kultúrne súťaže na veľkoplošnom scrabble"
Projekt:   Záložka spája školy"

Medzinárodný projekt Comenius je vo svojom finále  

Putovanie po spoločnej ceste vytýčenej projektom "Together ...we make the way" sa v lete roku 2015 končí.

Projekt: E-twinning v školskom roku 2014/15: Tradičné hry
Projekt: Tenis od prvého ročníka - realizovaný za podpory Bratislavského samosprávneho kraja
Projekt: Enviromentálna učebňa Kulíška - Projekt financovaný MČ Bratislava- Ružinov  
Projekt: Medzinárodný projekt Comenius - Together.... we make the way (Spolu vytvoríme cestu) 
Projekt: Posedenie pod čerešňou - Projekt financovaný MČ Bratislava- Ružinov
Projekt: Osvetou k väčším úsporám energie

Súťaž vydavateľstva Oxford University Press2015

Koncom roka 2014 vyhlásilo vydavateľstvo Oxford University Press súťaž, v ktorej žiaci majú úlohu zhotoviť plagát na tému sviatku, ktorý sa oslavuje v ich krajine, prípadne v inom štáte vo svete. Zadanie dokonca umožňuje zhotoviť plagát o sviatku, ktorý si žiaci sami vymyslia. Na našej škole sa do súťaže zapojilo niekoľko tried.
Viac..>>

Súťaž Energia zblízka 2014/15

Naši žiaci sa zapojili do ďalšieho ročníka súťaže „Energia zblízka“, ktorá ich má motivovať k hlbšiemu záujmu o technické profesie. Súťaž vyhlásil  Západoslovenská energetika.

Žiaci VIII.B nazvali svoj tím „Kulíščatá a so záujmom  riešia prvé úlohy. V minulom školskom roku naša škola v tejto súťaži získala 10. miesto, súťažný tím sa tento rok posnaží získať aj lepšie umiestnenie.

Finále súťaže bude v júni 2015. 

Energia zblízka“ 2013/2014

Škola sa zapojila v decembri 2013 do súťaže  „Energia zblízka“. Súťaž vyhlásili ZSE. Poslaním súťaže je  rozšíriť vedomosti žiakov  najmä v technických predmetoch,  vychovávať k úspore energie  a ochrane životného prostredia. Zámerom je tiež vzbudiť u žiakov väčší záujem o povolania s technickým zameraním.

ProEnviro 2013/14“

Naši žiaci nižšieho stredného vzdelávania pracujú od decembra 2013 na projekte „Bojujeme proti kyslým dažďom. Prečo?“ . Projekt po jeho realizácii  chceme prihlásiť do súťaže „ProEnviro 2013/14“, ktorú vyhlásila Slovenská agentúru životného prostredia.

„Ekofond - Energia v našom meste “ 2012/2013

V školskom roku 2012/13 získala naša škola v súťaži, ktorú vyhlásil neziskový fond Ekofond  pod názvom “Energia v našom meste“ výhru 500€ za najväčší počet realizovaných modulov. Výhru sme použili na nákup didaktickej techniky pre školu na skvalitnenie vyučovania.

Vecný dar 5 nástenných tabúl motivujúcich k úspore energie získala Ing. Marta Rovná ako najaktívnejší učiteľ súťaže. Tabule v súčasnosti sú súčasťou interiéru školy a slúžia najmä pri výučbe prírodovedných predmetov.

V školskom roku 2012/13 naši žiaci pracovali s brožúrami s environmentálnou tematikou, ktoré získali od Euroinfocentra v Bratislave. Sami napísali poviedky a vytvorili výtvarné práce, ktorými prezentovali svoj pozitívny vzťah k ochrane životného prostredia. Práce boli zaslané na Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, za čo  škola dostala aj ďakovný list od jej predsedu.

Škola získala diplom za účasť v medzinárodnej novinárskej súťaže "Menej odpadu", do ktorej sa zapojil náš žiak Branislav Bihary.

„Hodina s ekostopou“

Ing.   Marta Rovná  realizovala v rámci hodiny fyziky a angličtiny aktivitu venovanú následkom kyslých dažďov na životné prostredie. Anglicko- slovenské pexeso, s ktorým sme pracovali na hodinách , sme zaslali do súťaže „Hodina s ekostopou“, ktorú aj v tomto školskom roku vyhlásila Slovenská agentúru životného prostredia. V rámci tejto súťaže v školskom roku 2011/12  učitelia Ing. Rovná a Mgr. Záruba   získali 1. Miesto za aktivitu „Hra s envirokartami“.

„Zelený svet“

V tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do  XIX. ročníka medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže pod názvom  Zelený svet . Zelený svet sa koná sa pod patronátom Slovenskej komisie pre UNESCO, Európskej environmentálnej agentúry a v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Poslaním súťaže je vštepovať deťom vzťah k prírode, životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Za účasť v tejto súťaži v rámci XVII. Ročníka získala naša škola v školskom roku 2011/12 čestné uznanie.

 

 

Ocenenie Mgr.M.Bezákovej 
Ocenenie pedagógov 


Čitateľské búdky

Poďakovanie

Tenis od 1.ročníka