ZŠ Kulíškova 8

Bratislava

    Vychovávatelia ŠKD

Mgr. Jana Charvátová vedúca ŠKD 

tel. 0911 174 491

   
  -   Mgr. Michaela Sotáková 
-  Mgr. Marta Bezáková 
- Monika Jarábeková
-  Ing. Andrea Benčová
-  Daniela Moravcová
-  PhDr. Irena Dolinská
-

Marianna Behúňová

-

Mgr. Viera Solárová

   

    -  

Margita Banášová 
 

 

   REŽIM DŇA V ŠKD  Rozdelenie do oddelení v ŠKD v šk. roku 2019/2020
s prihliadnutím na vekové a charekterové osobitosti detí
  6,30  -   7,40 odpočinková činnosť  Odd. v triedy vychovávateľka
11,40 – 12,30 hygiena, obed     I.     I.A I.A

Mgr. M. Sotáková

12,30 – 13,15 odpočinková a rekreačná činnosť    II. I.B I.B Mgr.M.Bezáková 
13,15 – 14,00 Tematické oblasti výchovy
záujmové výchovné činnosti 
  III. I.C I.C PhDr. I. Dolinská
14,00 – 15,00 pobyt vonku   IV. II.A II.A

M.Jarábeková

15,00 – 15,15 hygiena, olovrant  V. II.B II.B

M. Banášová

15,15 – 16,15 príprava na vyučovanie  VI. III.A III.A

Mgr.J.Charvátová

16,15 – 17,00 odpočinkovo-rekreačná
činnosť v oddelení
VII.  III.B III.B D. Moravcová
17,00 – 17,30 odpočinkovo- rekreačná
činnosť v zbernej triede
VIII.  III.C   III.C,  IV.C  M.Behúňová
    IX. IV.A IV.A

Ing.A.Benčová

     X.  IV.B IV.B Mgr. Viera Solárová

 

Služby v ŠKD šk.rok 2019/2020
  Ranná služba
6,30-8,00
Šatňa
15,00-17,30
Dlhá služba
17,00-17,30
P Ing. A. Benčová M. Behúňová Mgr. V. Solárová
U  D.Moravcová D.Moravcová  M. Jarábeková
S Mgr. M. Sotáková Ing. A. Benčová D. Moravcová
Š Mgr. V. Solárová Ing. A. Benčová Mgr. M. Sotáková
Pi M. Jarábeková Mgr. V. Solárová Ing. A. Benčová
Ocenenie Mgr.M.Bezákovej 
Ocenenie pedagógov 


Čitateľské búdky

Poďakovanie

Tenis od 1.ročníka