ZŠ Kulíškova 8

Bratislava

Školský logopéd

 

Konzultačné hodiny: streda 14.00-15.00 hod.

Kontakt: logoped.kuliskova@gmail.com

 

Školský logopéd vykonáva odborné činnosti v rámci logopedickej diagnostiky, poradenstva a intervencie u detí a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou. Poskytuje logopedické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí, žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení.

 

 

V starostlivosti školského logopéda sú zaradení žiaci:

-            špeciálnych tried pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou

U týchto žiakov je logopedická starostlivosť zabezpečovaná počas vyučovacej hodiny ILI (Individuálna logopedická intervencia), ktorá je zaradená do rozvrhu hodín žiakov.

-            žiaci integrovaní v bežných triedach z dôvodu narušenej komunikačnej schopnosti

-            žiaci bežných tried s narušenou komunikačnou schopnosťou (na žiadosť rodiča, prípadne žiaci identifikovaní logopédom pri pozorovaniach v triedach- so súhlasom rodiča)

 

Práca so žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou:

  • Identifikačno-diagnostická

-            identifikácia žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou,

-            vykonávanie orientačnej diagnostiky žiakov

 

  • Terapeuticko- korektívna

-            Eliminácia, korekcia, kompenzácia narušenej komunikačnej schopnosti žiakov  

      zverených do logopedickej starostlivosti

-            individuálna práca s deťmi s NKS

-            rozvíjanie komunikačnej kompetencie,

-            rozvíjanie sluchového vnímania a fonematickej diferenciácie, stimulácia fonematického uvedomovania

-            stimulácia  oromotoriky , dýchania

-            korekcia  dyslálie

-            rozvíjanie aktívnej a pasívnej slovnej zásoby

-            stimulácia morfologicko-syntaktickej jazykovej roviny, jazykového citu

-            stimulácia impresie a  pragmatiky

-            prekonávanie a odstraňovanie prekážok správneho vývinu reči

-            rozvíjanie pamäťových schopností, pamäť pre text, pamäť pre hovorené slovo

-            nácvik čítania, stimulácia čítania s porozumením, práce s textom,

-            osvojovanie, upevňovanie ortografických pravidiel a ich aplikácia

-            rozvíjanie  taktilného , kinestetického vnímania, orientácie v čase

-            rozvíjanie motorických schopností ( grafomotorika oromotorika ,)

 

  • Preventívna

-            predchádzanie zhoršovaniu porúch a chýb reči

-            rozvíjanie  predčitateľskej  a čitateľskej gramotnosti ako prevencia a včasná intervencia vývinových porúch učenia

-            sledovať vývin čitateľských zručností a vývin ortografických zručností u žiakov v starostlivosti logopéda, najmä žiakov s diagnózami ako špecificky narušený vývin reči

-            pozorovanie žiakov v prvých ročníkoch, sledovanie vývinu školských zručností

 

Spolupráca s rodičmi žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou:

 

Konzultačno-poradenská činnosť:

-     oboznámenie rodiča s so slabými a silnými stránkami dieťaťa

-            oboznámenie s terapeutickým postupom

-            oboznámenie s postupom pri domácom tréningu

 

Spolupráca s vedením školy, školským psychológom, školským špeciálnym pedagógom, triednymi učiteľmi

-            pri odhaľovaní žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou

-            pri poskytovaní terapie

-            pri rozhodovaní o zaradení, zotrvaní, či vyradení žiaka z logopedickej starostlivosti

 

 

Konzultačné hodiny: streda 14.00-15.00 hod.

Kontakt: logoped.kuliskova@gmail.com

Ocenenie Mgr.M.Bezákovej 
Ocenenie pedagógov 


Čitateľské búdky

Poďakovanie

Tenis od 1.ročníka