Bratislava

O škole

Základná škola Kulíškova 8

ZŠ Kulíškova 8 je škola s viac ako 60-ročnou tradíciou. Vznikla v roku 1952.

Nachádza sa v druhom bratislavskom obvode. Do povedomia sa dostala tým, že športoví nadšenci začali v r.1964 – 65 uplatňovať projekt športových tried zameraných na atletiku. Škola a jej pedagógovia dali základy mnohým reprezentantom v mnohých športových odvetviach. Výborné výsledky dosahovali žiaci školy nielen v športových, ale i prírodovedných a spoločensko – vedných predmetoch.

Po roku 1989 mala škola klesajúcu tendenciu, znižovali sa počty žiakov školy, na škole prestali pracovať výborní pedagógovia odchodom zo školských služieb, odchodom do dôchodku, zmenou pracoviska. Menilo sa 4x vedenie školy. Priestory školy, inventár školy, vybavenie školy nábytkom a učebnými pomôckami stagnovalo.

Nový trend, nový rozvoj sme stanovili v roku 1995 – 96 po zmene vedenia školy. Stanovili sme dlhodobé a krátkodobé úlohy pre rozvoj školy. Hlavný cieľ je presadiť humanizáciu a demokratizáciu, realizovať v praxi nový duch školy vo vzťahu učiteľ – žiak - rodič. Vychádzame z potrieb regiónu.

Od šk. roku 1996/97 pracuje na ZŠ nové vedenie školy. Z hľadiska potrieb žiakov sme zriadili v danom roku špeciálnu triedu pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou. V súčasnosti sme jedinou ZŠ v pôsobnosti BA II, ktorá má zriadené špeciálne triedy v bežnej ZŠ. Špeciálni pedagógovia a učitelia pracujú každoročne i s integrovanými žiakmi so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. Znova ako jediná škola poskytujeme žiakom formy a obsah vyučovania podľa ich špecifických potrieb v integrácií na I. a II. stupni. Úzko spolupracujeme s odborníkmi v praxi. Zriaďovateľ i verejnosť si prácu učiteľov ctia, pretože sme cieľavedomí v presadzovaní humanizácie v praxi. Pokračujeme v činnosti tried so športovou prípravou na II. stupni ZŠ.

Spolupracujeme aktívne s radou rodičov, radou školy. Sme členmi Ružinovského športového klubu. Realizujeme projekt „ Správaj sa normálne „. Zvyšuje sa úroveň vyučovania prírodovedných predmetov, najmä matematiky. Plníme ciele ekologických programov, protidrogovú prevenciu.

Naši žiaci sú úspešní v okresných, krajských i celoštátnych súťažiach. Od 1.1.1997 sme škola s právnou subjektivitou. Darí sa nám zvyšovať počty žiakov v triedach, skvalitňuje sa pedagogický kolektív. Postupne sme zaviedli UP, ktoré akceptujú osobnosť žiaka i jeho špecifické potreby, Deklaráciu práv dieťaťa.

Ciele, koncepcia a výsledky sú vedením školy každoročne vyhodnotené a analyzované. Kolektív je tvorivý, pracovitý, je v ňom veľa pozitívnych osobností. Sme presvedčení, že žiaci, ktorí ukončia našu ZŠ získajú nielen vedomosti, ale aj dobré spoločenské vystupovanie a budú mať dobré základy pre ďalšie vzdelávanie a rozvoj svojej osobnosti.

Zákonom NR SR č.416/2001 o prechode niektorých pôsobností orgánov štátnej správy na obce, sú určené reformy verejnej správy aj na úseku školstva. Od 1.7.2002 je novým zriaďovateľom školy Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, Bratislava.

Po výberovom konaní v júni 2004 bola radou školy navrhnutá na funkčné miesto riaditeľky školy PaedDr. Antonia Snehotová. Zriaďovateľ návrh akceptoval. Vedenie školy pokračuje v presadzovaní cieľov školy podľa stanovených úloh.

V šk. roku 2004/2005 od 7.2.2005 – 4.2.2005 uskutočnila ŠIC BA komplexnú inšpekciu – cieľ: Zistiť stav a úroveň kvality výchovy a vzdelávania, podmienok a riadenia v ZŠ.

 

 

Ocenenie Mgr.M.Bezákovej 
Ocenenie pedagógov 


Čitateľské búdky

Poďakovanie

Tenis od 1.ročníka