ZŠ Kulíškova 8

Bratislava

Projekt  "IKT pre a proti" - s finančnou podporou Nadácie Orange

Úspešne plníme aktivity v rámci projektu „IKT – pre a proti“  
foto z besedy:  
Netiketa - súhrn všeobecných pravidiel slušného správania užívateľov na internete
Netiketa2 - súhrn všeobecných pravidiel slušného správania užívateľov na internete
IKT pre a proti - varovné čísla - návrh plagátu A3
Príznaky závislosti od internetu a mobilu - plagát
Ako bezpečne používať internet a mobily?

Východiská projektu:

Žijeme v storočí počítačov, mobilov, tabletov, smartfónov. Technický svet dal nám dospelým, ale aj naším deťom do rúk nástroj, ktorý nám na jednej strane život uľahčuje, no na druhej strane sme všetci vrátane našich detí ohrození najmä anonymitou virtuálneho sveta. Používanie IKT v detskom i dospelom veku má mať svoje časové aj obsahové limity, obmedzenia. Dospelý jedinec, na rozdiel od detí je v menšom ohrození. Deti sú v tomto ohľade bezbrannejšie, neskúsenejšie, menej informované, naivnejšie, a tak vo väčšom ohrození ako dospelý jedinec. Zámerom nášho projektu je včas a s dôrazom na detail informovať deti o pozitívach, ktoré používanie IKT prináša, ale naopak aj o hrozbách, ktorým môžu byť deti vystavené. Chceme deťom ukázať veľmi citlivo aj prípady z praxe, keď už došlo k zneužitiu detí, či už priamo alebo nepriamo. Žiaľ, polícia aj psychológovia majú bohatú databázu takýto prípadov zneužitia a našou úlohou ako pedagógov aj v spolupráci s rodičmi je, preventívne pôsobiť na deti, aby dokázali zvážiť napr. úroveň a hĺbku komunikácie na internete a neodkrývali zbytočne napr. detaily svojej totožnosti resp. informácie zo súkromia, ktoré jednoducho nie je žiaduce, aby mali verejný rozmer. Cieľom projektu je interaktívnymi a inovatívnymi postupmi spolupracovať najmä v dialógu – učiteľ a trieda, školský psychológ - triedy, aj za podpory rodičov a skutočne dôsledne vysvetliť deťom, aký pozitívny potenciál majú IKT, ale súčasne klásť dôraz na hrozby, ktoré prináša virtuálny svet.
Aktivity projektu:
Aktivita č. 1 Riziká komunikácie s neznámym virtuálnym priateľom Učiteľ IKT v spolupráci s pracovníkom polície bude pracovať so žiakmi na predmetnú tému, najmä vo vzťahu nevhodnej komunikácii cez sociálne siete a portál Pokec ako aj iné druhy komunikácie cez internet, pričom spoločným znakom všetkých druhov komunikácie je neznáma resp. neoverená identita virtuálneho priateľa a riziká, ktoré to prináša. Žiaci budú varovaní najmä negatívnymi príkladmi, ktoré priniesol sám život. Samostatnou prácou žiakov v rámci skupiny bude vypracovanie plagátov: Ako a o čom komunikovať s virtuálnym priateľom?
Aktivita č. 2 Práca s vybranými webovými stránkami za účelom prevenciu voči závislostiam na používaní internetu, Aktivita bude realizovaná so žiakmi 7. a 8. ročníka, pod odbornou garanciou školského koordinátora prevencie drogových závislostí a sociálno patologických javov a učiteľa IKT v jednej osobe. Žiaci sa budú venovať definovaniu pozitívnych a negatívnych stránok používania IKT - internet, mobily a pod. Zorganizujú školskú akciu Deň bez mobilu - 6. 2. 2016 a Deň bez internetu - 27.1.2016. V rámci partnerského vyučovania navštívia niekoľko tried primárneho vzdelávania a pozvú ich k informačnej tabuli pripravenej pri tejto príležitosti a budú viesť s deťmi otvorenú diskusiu primeranú veku žiaka mladšieho školského veku. Pre žiakov staršieho školského veku vyrobia informačný leták trojskladačku, kde zverejnia slabé a silné stránky používania moderných technológii.
Aktivita č. 3 Hodiny Informatiky, etickej a výtvarnej výchovy so žiakmi nižšieho stredného vzdelávania so spoluúčasťou školského psychológa - „IKT ako nástroj zneužitia“ V rámci tejto aktivity sa budú žiaci nižšieho stredného vzdelávania v spolupráci so školskou psychologičkou - formou interaktívnych činností, rozoberaním skutočných príbehov, spoločných diskusií, prostredníctvom SWOT analýzy, postupne bližšie zamýšľať nad slabými a silnými stránkami, príležitosťami a hrozbami používania IKT mladými ľuďmi s dôrazom na kyberšikanovanie. Jednotlivé aktivity budú realizované na hodinách informatiky/výtvarnej/etickej výchovy. Cieľom týchto aktivít bude zvyšovanie vedomostí a scitlivenie žiakov na danú problematiku (poznať, čo je to kyberšikanovanie, ako sa prejavuje a akým spôsobom), pomôcť žiakom hlbšie pochopiť prežívanie obete, správanie agresora/svedkov a rozvíjať ich schopnosť aktívne sa spolupodieľať na ochrane seba i druhých (dôsledky kyberšikanovania; zásady zodpovedného využívania IKT; ako ochrániť seba/neublížiť druhým/ako pomôcť druhému a kde hľadať pomoc, ak som obeťou/svedkom kyberšikanovania). Výstupy z jednotlivých aktivít/žiacke práce/plagáty a pod. budú zverejnené v školskom časopise Luskáčik/na nástenkách školy.
Aktivita č. 4 Vydanie špeciálneho čísla k téme projektu - publikovanie kresieb a textov, ktoré budú z dielne samotných žiakov vrátane rozhovorov s odborníkmi, učiteľmi školy, výchovným poradcom školy, zástupcami vedenia školy a Združenia rodičov pri ZŠ Kulíškova.
Aktivita č. 5 Dotazníkový prieskum na konci projektu - prieskum zlepšenia povedomia detí vo vzťahu k predmetnej téme Väčšina aktivít bude prebiehať ako školská súťaž a ocenení budú autori žiackych prác, ktoré budú mať najvýstižnejšie spracovanie témy z hľadiska obsahu aj formy. Termín realizácie projektu je 1.12.2015 - 31.5.2016

Ocenenie Mgr.M.Bezákovej 
Ocenenie pedagógov 


Čitateľské búdky

Poďakovanie

Tenis od 1.ročníka