Bratislava

Zdravie na tanieri

 ZDRAVIE NA TANIERI 2019 

V rámci výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov k rozvojovému projektu pod názvom ZDRAVIE NA TANIERI 2019 sme z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR získali grant NAUČME SA ŽIŤ ZDRAVO.


Cieľom projektu, aktivít je:

Motivovaťdeti a žiakov k zmene stravovacích návykov sprievodnými výchovno-vzdelávacími aktivitami smerujúcimi k zdravšej voľbe regionálnych potravín. Spoločným menovateľom je prevencia obezity.

Zmodernizovať  prostredie v škole pre správny pitný režim.

Zvýšiť informovanosť  žiakov v mladšom a staršom školskom veku o rizikách nadváhy a obezity a poukázať na možnosti prevencie so zameraním na zdravý životný štýl.

Téma projektu je vysoko aktuálna vzhľadom na nárast počtu detí s nadváhou. Najlepšou a najefektívnejšou liečbou akéhokoľvek ochorenia, teda aj obezity, je prevencia.

Prevenciou je v tomto prípade vyváženosť príjmu i výdaja energie, ktorou sa dá predísť nárastu hmotnosti. Dôležitú úlohu hrá zdravý spôsob života založený na zdravej strave a  pohybových aktivitách.

O všetkých pripravovaných podujatiach Vás budeme informovať cez žiacku knižku, web školy, alebo plagátom.

Predpríprava:  Zber začiatočných údajov, Dotazník                      od 23.9.2019-27.9.2019

Aktivita č. 1 :    Pracovné vyučovanie vs zdravé stravovanie         od 30.9.2019-4.10.2019

Aktivita č. 2:     Slovenský jazyk vs zdravé stravovanie                 od 30.9.2019-4.10.2019

Aktivita č. 3:     Prírodovedné predmety vs zdravé stravovanie    od 14.10.2019-19.10.2019

Aktivita č. 4:     16. október – Svetový deň výživy                          14.10.2019-19.10.2019

Aktivita č. 5:     Záhrada, ktorá učí                                                 12.10.2019

Aktivita č.6:      Exkurzia do jablkového sadu, spracovateľského závodu Dunajská Lužná  21.10.2019

Aktivita č. 7:     Kultúra stolovania, propagácia zdravej výživy v priestore

                           školskej jedálne  21.10.2019-25.10.2019

Aktivita č.8:      Podpora správneho pitného režimu                   28.10.2019-8.11.2019

Aktivita č. 9:     Mikuláš prináša zdravé sladkosti                        6.12.2019

Aktivita č.10:    Propagácia projektu v regionálnej televízii, v regionálnom printovom médiu

Obdobie realizácie projektu

Zber záverečných údajov, Dotazník           1.12.2019

Tvorba metodickej príručky, Špeciálne vydanie časopisu Luskáčik     November-december

 

Ocenenie Mgr.M.Bezákovej 
Ocenenie pedagógov 


Čitateľské búdky

Poďakovanie

Tenis od 1.ročníka