ZŠ Kulíškova 8

Bratislava

    
Výchovný poradca:  Mgr. Zuzana Horváthová  vychovnyporadca8@centrum.sk
telefón: 0911 174 487 
Náplň práce výchovného poradcu: 
- spolupracovať so všetkými pedagogickými pracovníkmi školy pri vyhľadávaní a riešení výchovno-vzdelávacích problémov žiakov  
spolupracovať so školským psychológom, špeciálnymi pedagogičkami  
účasť na aktívoch, seminároch organizovaných pre VP,  
spolupráca s metodikom pre výchovné poradenstvo,  
sledovať správanie triednych kolektívov, zúčastňovať sa na triednických hodinách pri riešení problémového správania kolektívov,  
pri závažných alebo opakovaných výchovných a vzdelávacích problémov žiaka kontaktovať sa s rodičmi žiaka, postupovať podľa VPŠ  
pri slabej spolupráci zákonných zástupcov žiaka so školou riešiť problémy kontaktovať sa s oddelením starostlivosti o deti MÚ MČ Ružinov  
sledovať a pomáhať žiakom:  
   - zo sociálne znevýhodneného prostredia  
   - integrovaným  
   - so zmenenou pracovnou schopnosťou  
   - nadaným a talentovaným žiakom  
   - slabo prospievajúcim  
   - s prejavmi patologicko-psychického vývinu  
zabezpečovať prepojenie školy s poradenskými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti 
poskytovať poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie pre žiakov a ich zákonných zástupcov 
viesť dokumentáciu výchovného poradenstva 
sledovať nové poznatky, študovať literatúru, priebežné aktualizovať nástenky výchovného poradenstva.  
   
Kabinet výchovného poradenstva:  2. poschodie
Konzultačná činnosť:  každý utorok, prípadne podľa dohody

  

Ocenenie Mgr.M.Bezákovej 
Ocenenie pedagógov 


Čitateľské búdky

Poďakovanie

Tenis od 1.ročníka