ZŠ Kulíškova 8

Bratislava

Vážení rodičia, 


dovoľte mi, aby som vás všetkých pri príležitosti začiatku nového školského roka privítal ako aktuálny predseda Združenia rodičov pri ZŠ Kulíškova 8 a osobitne najmä rodičov žiakov prvých tried, ktorých týmto vítam aj v našom združení a verím,  že nájdeme viac aktívnych rodičov na prácu v združení.

Hneď na začiatku školského roka by som vás aj ja poprosil o pozornosť a účasť na triednych schôdzach, ktoré sa budú konať 11.9. Je najmä potrebné, aby sme schválili nové stanovy, nakoľko tie doterajšie už majú vyše 10 rokov a prax ukázala,  že sú neaktuálne z pohľadu reálneho fungovania združenia a predstavujú aj prekážku v jeho pružnejšom fungovaní.

Návrh stanov prikladám (Návrh stanov ZRZŠ). Prosím ak máte nejaké zásadné pripomienky a doplnenia prosím zašlite mi ich na emailovú adresu k 8.9., aby som ich mohol zapracovať a prerokovať v Celoškolskom výbore. Zásadné pripomienky potom podľa posúdenia v CV alebo priamo zapracujeme do návrhu stanov, ktorý predložíme 11.9. na triednych schôdzach na hlasovanie, alebo po ich zamietnutí ich môžete navrhnúť priamo na triednej schôdzi, avšak v takom prípade bude jasné, že návrh stanov na tejto schôdzi nebude prijatý.

Pokiaľ ho na triednych schôdzach prijmeme, môžeme už na ich základe zvoliť Triedne výbory a teda aj nový Celoškolský výbor, kde má každá trieda mať po jednom zástupcovi - predsedovi.  Následne sa môže stretnúť novozvolený Celoškolský výbor a zvoliť si z pomedzi jeho členov minimálne  nového prefdsedu nášho združenia, nakoľko ja som oznámil výboru svoju rezignáciu.

Ďakujem za vašu aktivitu a želám všetkým rodičom/zákonným zástupcom a ich deťom úspešný školský rok.

 

Marcel Lukačka

predseda združenia rodičov pri ZŠ Kulíškova 8, 

mail: marcellukacka@gmail.com

 Návrh stanov ZRZŠ Kulíškova 8
Ocenenie Mgr.M.Bezákovej 
Ocenenie pedagógov 


Čitateľské búdky

Poďakovanie

Tenis od 1.ročníka