ZŠ Kulíškova 8

Bratislava

Umenie ako liek na detskú dušu

 

Naša Základná škola Kulíškova Bratislava realizuje v období od 1.6.2016 – 31.10.2016 projekt „Umenie ako liek na detskú dušu“ s finančnou podporou Nadácie VÚB.

Projekt je zameraný na zefektívnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšenie kvality života detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, s osobnostnými, emočnými ťažkosťami priamo na základnej škole. Jeho cieľom je poskytnúť našim deťom v rámci individuálnej alebo skupinovej arteterapie taký komunikačný prostriedok, ktorý je pre deti bezpečnejší, pohodlnejší a umožní im tak ľahšie vyjadriť to, čo sa im inak ťažko vyjadruje slovami. Deti môžu i takýmto spôsobom postupne vyjadrovať a spoznávať svoje emócie, riešiť vnútorné konflikty, zaoberať sa osobnými témami, ktoré sú pre nich zaťažujúce, nachádzať tak postupne v sebe vlastné zdroje ich zvládania, zvyšovať svoju sebaúctu, sebaporozumenie, sebakompetencie. Práca s výtvarným materiálom zároveň prispieva k rozvoju a posilneniu špecifických funkcií a zručností spolupodieľajúcich sa na procese učenia, odbúravaní napätia, relaxácií nevyhnutných pre plnenie školských úloh, ktoré sú pre mnohé detí zaťažujúce, keďže vždy nezodpovedajú ich aktuálnym možnostiam a špecifickým potrebám.

Fotogaléria

Ocenenie Mgr.M.Bezákovej 
Ocenenie pedagógov 


Čitateľské búdky

Poďakovanie

Tenis od 1.ročníka