ZŠ Kulíškova 8

Bratislava

Školský psychológ: Mgr. Anna Pittnerová
  Tel.:   0911 174 445
  Školský psychológ je na škole pre žiakov, rodičov a učiteľov. Jeho prioritnou úlohou je zlepšovať klímu na škole. Spolupracuje pri včasnom odhaľovaní detí s poruchami učenia (porucha písania, čítania, počítania), žiakov s problémovým správaním, nadaných žiakov a venuje sa každému, kto potrebuje jeho pomoc. Deti za ním môžu prísť aj s osobným problémom.
Oblasti, ktorým sa školský psychológ venuje:
- adaptácia nových žiakov, pomoc pri ich začlenení sa do nového kolektívu(podľa potreby)
- individuálna starostlivosť pre deti s problémovým správaním a deti s poruchami správania
- práca s triednymi kolektívmi, riešenie problémových vzťahov v triede, prevencia šikany
- preventívna činnosť v ŠKD
- starostlivosť o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
- poradenstvo pre deviate ročníky pre voľbu strednej školy (v spolupráci s výchovným poradcom školy). Žiaci deviateho ročníka sú testovaní, aby sme čo najlepšie spoznali ich schopnosti a predpoklady na zvládnutie strednej školy. Testovanie sa môže uskutočniť len so súhlasom zákoného zástupcu dieťaťa.
- krízové intervencie- rýchla, intenzívna pomoc školského psychológa deťom, ktoré sa nachádzajú v negatívnom citovom rozpoložení, nedokážu ovládať svoje správanie a potrebujú sa na určitú dobu vzdialiť z kolektívu detí.
- spolupráca s rodičmi učiteľmi a vychovávateľmi
- spolupráca s výchovným poradcom a školským špeciálnym pedagógom pri riešení výchovných a vzdelávacich problémov žiakov
- spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a Centrom špeciálneho-pedagogického poradenstva a s inými odbornými inštitúciami
  Včasná diagnostika a následné riešenie akéhokoľvek problému je veľmi dvoležité. Preto ak máte pocit že Vaše dieťa potrebuje psychologickú pomoc, neváhajte a prídite sa poradiť. O každom rozhovore s dieťaťom i o výsledkoch prípadného vyšetrenia je rodič v prípade záujmu a na požiadanie okamžite informovaný. Každé dieťa je chránené ochranou osobných údajov. To znamená, že bez súhlasu rodiča školský psychológ so žiakom pracovať nesmie. Výsledky, ktoré psychológ zistí, budú oznámené len zákonnému zástupcovi. 
Pracovňa kabinet školského psychológa    
Konzultačné
hodiny:
Pre rodičov:
Utorok  14.00 - 15.00   
Pre učiteľov:
Streda  13.30 - 14.30 
Pre vychovávateľky ŠKD:
Piatok  11.00 - 10.40
Ocenenie Mgr.M.Bezákovej 
Ocenenie pedagógov 


Čitateľské búdky

Poďakovanie

Tenis od 1.ročníka