ZŠ Kulíškova 8

Bratislava

         Ekologický čin školy - Ocenenie pre ZŠ Kulíškova

SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu, FMFI UK Mlynská dolina, 842 48 Bratislava v spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou vyhlásila v marci 2016 súťaž "Ekologický čin školy". Téma súťaže bola "Voda okolo nás". Naša škola sa prihlásila do súťaže so žiackymi prácami a aktivitami, v rámci ktorých rezonovala téma "Voda okolo nás" a žiaci predstavili najmä svoje práce, ktoré robili v rámci "Svetového dňa vody". Kreativita našich žiakov oslovila aj vyhlasovateľov tejto súťaže a naša škola získala ceny pre žiakov - odznaky so symbolmi vody, brožúrky o vode a tiež pomôcku na demonštráciu pokusov súvisiacich s vodou, ktoré môžu žiaci vidieť na vlastné oči na hodinách chémie alebo fyziky. Úspešná účasť v tejto súťaži s environmentálnou tematikou je dôkazom práce našich učiteľov, že nezabúdajú u žiakov budovať aj environmentálne povedomie. Za kolektív učiteľov Ing. Marta Rovná - koordinátor environmentálnej výchovy pre nižšie stredné vzdelávanie

Ocenenie Mgr.M.Bezákovej 
Ocenenie pedagógov 


Čitateľské búdky

Poďakovanie

Tenis od 1.ročníka