ZŠ Kulíškova 8

Bratislava

P O Ď A K O V A N I E

         Ďakujeme spoločnosti PPA CONTROLL a.s. a jej dcérskej spoločnosti PPA ENERGO s.r.o. za poskytnutie finančného daru na vybavenie tried pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou mulimediálnou technikou.

Pedagógovia a žiaci školy

Ocenenie Mgr.M.Bezákovej 
Ocenenie pedagógov 


Čitateľské búdky

Poďakovanie

Tenis od 1.ročníka